بتن آماده

مختصری در رابطه با ویژگیهای بتن

مختصری در رابطه با ویژگیهای بتن

بتن دارای مقاومت فشاری نسبتاً بالا است اما مقاومت کششی بطور قابل توجهی کمتر است. درنتیجه بتن تقریباً همیشه در تنش کششی رد می شود حتی در نیروهای فشاری یادگیری می شود. مفاهیم عملی این است که عناصر بتنی که تحت فشار کششی قرار دارند، باید توسط مواد تقریب شده در کشش (اغلب فولاد) تقویت شوند.

مقاومت نهایی بتن تحت تاثیر نسبت آب به سیمان (w/c) اجزای طراحی و روش های مخلوط کردن، قرار دادن و سخت شدن می شود. همه اجزا با هم برابرند، بتن با نسبت آب به سیمان کمتر (سیمانی) بتن قوی تری نسبت به نسبت بالاتری دارد.

تعیین نسبت های اختلاط بتن به گونه ای باشد که شرایط زیر را برآورده سازد.

کارایی و روانی بتن بتواند به اندازه کافی باشد تا بتن بتواند به سهولت در قالب ها ریخته شود و به خوبی بدون اینکه جدایی سنگدانه ها را باعث شود در میان میلگردها قرار گیرد.

اسامی کارگاه های تولید بتن آماده بنیاد بتن ایران بزرگترین تولید کننده بتن آماده در کشور
2 of 3