بتن آماده

اسامی کارگاه های تولید بتن آماده بنیاد بتن ایران

اسامی کارگاه های تولید بتن آماده بنیاد بتن ایران

 

 • بنیاد بتن آذرآبادگان:
 1. کارگاه شماره 3 تبریز
 2. سرابگرم سر پل ذهاب
 3. شهید خندان کرمانشاه
 •  بنیاد بتن آذرعمران غرب:
 1. حمزه سنندج
 2. میثم کرمانشاه
 3. گهواره کرمانشاه
 •  بنیاد بتن اصفهان:
 1. نور اصفهان
 2. کاویان اصفهان
 3. اشترجان اصفهان
 4. کمربندی سرپل ذهاب
 5. قلعه شاهین سر پل ذهاب
 •  بنیاد بتن خراسان:
 1. مشهد
 2. بیرجند
 •   بنیاد بتن خوزستان:
 1. اهواز

 

 • بنیاد بتن ارم:
 1. بوشهر
 •  بنیاد بتن هرمزگان:
 1. تاسبر
 •  بنیاد بتن کاسپین:
 1. آمل
 2. فاضل آباد
 3. بادله ساری
 4. جیرده رشت
 •  بنیاد بتن جنوب شرق:
 1. اردکان
 2. یزد
 3. شهرک صنعتی سر پل ذهاب
 •  بنیاد بتن شرق بنیان:
 1. زاهدان
 2. کرمان

 

 

 

 

مختصری در رابطه با ویژگیهای بتن
1 of 3