کفپوش بتنی

مزایای کفپوش بتنی

مزایای کفپوش بتنی

مزایای کف پوش یا پی ورس

- هزینه نگهداری پایین

- تنوع تولیدات ( اشکال و رنگبندی )

- طراحی و پیاده نمودن متنوع

- نصب راحت

- عمر طولانی

- حدود چهار برابر قویتر از بتن ریخته شده

- مقاوم در مقام بارندگی و یخ زدگی

- انعطا ف پذیری سطح

- هزینه نصب پایین

اسامی کارگاههای تولید کننده کفپوش بتنی
1 of 3