جدول بتنی

مزایای جدول بتنی

مزایای جدول بتنی

 

  • جدول بتنی سطوح جاده را استقامت می بخشد.
  • انعطاف پذیری جاده را محدود می نماید و زیر اساس جاده را بهبود می بخشد .
  • جدول بتنی لبه جاده را یکپارچه و یکدست می نماید .
  • گودالهای درینج را حذف و شیب کناری را مسطح می نماید .
  • در شکل مربوطه  مزیت استفاده از جدول در ساخت جاده را عنوان می نماید که عرض جاده را محدود و آبروها را محدود می نماید .
اسامی کارگاههای تولید کننده جدول
1 of 3