آجر

اسامی کارگاههای تولید کننده آجر

اسامی کارگاههای تولید کننده آجر

  • شرکت بنیاد بتن آذرعمران غرب:
  1. کارگاه فجر
  2. کارگاه خوی
  3. کارگاه نقده
  • شرکت بنیاد بتن خوزستان:
  1. کارگاه دزفول
مشخصات فنی آجر تولید پرکیفیت آجر
2 of 3