آجر

مشخصات فنی آجر

مشخصات فنی آجر

ابعاد آجر ماشینی و رو اداری یاد شده در مورد آجرنما در هنگام اجرا توسط ماشین مخصوص سائیده و یکنواخت میشود .

نوع آجر طول ( mm ) عرض ( mm ) ضخامت ( mm )
آجر ماشینی 2(-)+220 1(-)+105 1(-)+55
آجر دستی 4(-)+210 3(-)+100 2(-)+55

 

نوع وزن مخصوص gr/cm3 ضریب جذب آجر ضریب انقباض و انبساط مقاومت در مقابل آتش دیوار 22 سانتی
آجر ماشینی 7.1 8<M<16 0.0003 6 ساعت

 

مقاومت فشاری Kgr/cm3 نوع آجر
80 آجر دستی
175 مقاومت بالا آجر ماشینی
125 مقاومت متوسط

 

اسامی کارگاههای تولید کننده آجر
1 of 3