خرپای تیرچه و تیرچه

اسامی کارگاههای تولید کننده تیرچه

اسامی کارگاههای تولید کننده تیرچه

  • شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان:
  1. کارگاه شماره 1 – خسروشهر
  2. کارگاه شماره 2 - قزلجه میدان
  3. کارگاه شماره 5 – اهر

 

  • شرکت بنیاد بتن اصفهان:
  1. کارگاه نور اصفهان
  2. کارگاه اشترجان اصفهان

 

  • شرکت بنیاد بتن جنوب شرق:
  1. کارگاه یزد
مزایای خرپای فلزی موارد استفاده تیرچه بتنی
2 of 3